Principiul 1: Acordul cu Legislatia

Organizatia* trebuie* sa respecte toate reglementarile si tratatele internationale ratificate la nivel national*, cu legislatia aplicabila*, conventii si intelegeri. (P1 P&C V4)

Criteriul 1.1

 Organizatia* trebuie* sa fie o persoana juridica distincta, cu inregistrare juridica incontestabila, clara, dovedita prin documente, si sa detina autorizatie scrisa eliberata de autoritatea competenta* legala pentru activitati specifice. (C1.1 V4)

Indicator 1.1.1

Inregistrarea juridica* pentru desfasurarea tuturor activitatilor din domeniul certificatului este dovedita prin documente si necontestata.

Verificatori 1.1.1

a. Certificatul de inregistrare
b. Autorizatia de functionare

Indicator 1.1.2

Inregistrarea juridica* este acordata de o autoritate cu competenta legala* conform procedurilor prevazute de lege.

Verificatori 1.1.2

a. Certificatul de inregistrare este emis de Oficiul National al Registrului Comertului
b. Autorizatia de functionare emisa de Autoritatea Publica Centrala care raspunde de Silvicultura**

Criteriul 1.2

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca statutul legal* al unitatii de management* (Ocolul Silvic / Directie Silvica), respectiv proprietatea* si drepturile de folosinta*, precum si limitele, sunt clar stabilite. (C2.1 V4)

Indicator 1.2.1

Dreptul* legal* de a gestiona si utiliza resursele cuprinse in domeniul certificatului este dovedit prin documente.

Verificatori 1.2.1

a. Contract de administrare sau prestari servicii
b. HCL pentru Regii Autonome
c. HG pentru RNP ROMSILVA
d. Hotararea Adunarii Generale pentru composesorate si asociatii de proprietari

Indicator 1.2.2

Dreptul* legal* este atribuit de o autoritate competenta* din punct de vedere legal, in conformitate cu procedurile legale.

Verificatori 1.2.2

a. Pentru paduri de stat: Guvernul Romaniei
b. Proprietate publica UAT: Consiliul Local
c. Proprietate privata UAT: primar sau Consiliul Local
d. Proprietate privata: persoana fizica/juridica

Indicator 1.2.3

Limitele tuturor Unitatilor de Management* din domeniul certificatului sunt clar marcate sau sustinute prin documente si clar reprezentate pe harti.

Verificatori 1.2.3

a. Vizite in teren pentru verificarea materializarii limitelor
b. Hartile aferente amenajamentelor silvice si/sau alte harti rezultate in urma masuratorilor

Criteriul 1.3

Organizatia* trebuie* sa aiba dreptul legal de a opera in cadrul unitatii de management*, in conformitate cu statutul legal al Organizatiei* si al unitatii de management*, si trebuie* sa respecte obligatiile legale aferente impuse de legile si reglementarile locale si nationale si de cerintele administrative. Drepturile legale* trebuie sa asigure recoltarea produselor si/sau furnizarea serviciilor ecosistemice* din interiorul unitatii de management*. Organizatia* trebuie* sa achite taxele prevazute de lege pentru aceste depturi si obligatii. (C1.1, 1.2, 1.3 V4)

Indicator 1.3.1

Toate activitatile desfasurate in Unitatea de Management*, inclusiv recoltarea produselor si/sau furnizarea serviciilor ecosistemice*, se defasoara in conformitate cu:

Verificatori 1.3.1

1. Legile si reglementarile aplicable* precum si cerintele administrative

a. Interviu cu personalul
b. Fisele postului
c. Registrul unic de control si documentele aferente (PV control, PV constatare etc.)
d. Registrul de sesizari reclamatii si documente aferente

2. Drepturi legale* si drepturi cutumiare*

a. Interviuri cu personalul
b. Interviuri cu factorii interesati
c. Registrul de sesizari si reclamatii si documente aferente

3. Coduri de practica obligatorii*

a. Interviu cu managerii pentru aplicarea codurilor de practica obligatorii*

Indicator 1.3.2

Plata tuturor taxelor aplicabile prevazute de lege cu privire la managementul forestier* este facuta la timp*.

Verificatori 1.3.2

a. Acte justificative contabile*

Indicator 1.3.3

Activitatile din planul de management* sunt concepute in conformitate cu toate legile* aplicabile. 

Verificatori 1.3.3

a. Amenajamentul silvic aprobat prin OM sau avizat de autoritatile competente la nivelul stadiului de elaborare

Criteriul 1.4

Organizatia* trebuie* sa elaboreze si sa implementeze masuri si/sau trebuie* sa angajeze entitati legale pentru protectia sistematica a Unitatii de Management* contra utilizarii neautorizate sau ilegale a resurselor, instalarii si a altor activitati ilegale. (C1.5 V4)

Indicator 1.4.1

Se implementeaza masuri pentru a asigura protectia* contra recoltarii neautorizate sau ilegale, braconaj, pescuitului ilegal, capcanelor, colectarii ilegale, constructiilor ilegale si a altor activitati neautorizate.

Verificatori 1.4.1

a. Fisa postului
b. Plan de paza
c. Regulamentul de paza/proceduri interne
d. Grafic de control, inregistrari ale actiunilor
e. Vizite in teren

Indicator 1.4.2

In cazul in care asigurarea protectiei* nu este responsabilitatea organelor de reglementare directa a Organizatiei se implementaza un sistem de colaborare cu organizatiile legal responsabile, pentru a identifica, raporta, controla si descuraja activitatile neautorizate sau ilegale. 

Verificatori 1.4.2

a. Protocoale de colaborare cu autoritatile competente, organizatii legal responsabile (gestionari, prestatori de servicii etc.)
b. Contracte prestari servicii,
c. Inregistrari ale actiunilor comune

Indicator 1.4.3

Daca se descopera activitati ilegale sau neautorizate, se aplica masuri pentru combaterea acestora. 

Verificatori 1.4.3

a. PV contraventii si infractiune
b. Sesizari scrise catre autoritatile competente

Criteriul 1.5

Organizatia* trebuie* sa respecte legile* nationale aplicable, legile locale, conventiile internationale ratificate si codurile obligatorii de practica* referitoare la transportul si comercializarea produselor silvice in interiorul si din cadrul Unitatii de Management*, si/sau pana la punctul primei vanzari. (C1.1, 1.3)

Indicator 1.5.1

Se demonstreaza ca sunt respectate legile* nationale aplicabile, legile locale, conventiile internationale ratificate si codurile obligatorii de practica* referitoare la transportul si comercializarea produselor forestiere pana la punctul primei vanzari.

Verificatori 1.5.1

a. Facturi si/sau avize de insotire a materialului lemnos
b. Inregistrarea sistemului Due Diligence a Organizatiei (DDS)
NOTA: Cand Organizatia vinde masa lemnoasa pe picior, nu se cere implementarea DDS

Indicator 1.5.2

Se demonstreaza respectarea prevederilor CITES, inclusiv prin detinerea de certificate pentru recoltarea si comercializarea speciilor CITES.

Criteriul 1.6

Organizatia* trebuie* sa identifice, previna si solutioneze litigiile* provenite din probleme de drept statutar sau cutumiar*, care pot fi solutionate in timp util*, in afara instantei, printr-un angajament* incheiat cu factorii interesati*. (C2.3 V4)

Indicator 1.6.1

Exista un proces* de solutionare a litigiilor disponibil public*, elaborat prin implicarea* prin mijloace adecvate a factorilor afectati*.

Verificatori 1.6.1

a. Proceduri interne
b. Proceduri legale
c. Dovezi consultare factori afectati si interesati

Indicator 1.6.2

Litigiile* pentru probleme ce tin de legi aplicabile* sau de drept cutumiar* care pot fi solutionate in afara instantei sunt tratate in timp util*, si fie au fost rezolvate, fie sunt in proces de solutionare a litigiilor*.

Verificatori 1.6.2

a. Hotarari de mediere sau acorduri intre parti
b. Proces verbal
c. Corespondenta

Indicator 1.6.3

Documentatiile la zi ale litigiilor legate de probleme de legi aplicabile* sau drept cutumiar*, sunt pastrate si cuprind:
1. Masurile luate pentru a rezolva litigiile*
2. Rezultatele tuturor proceselor de solutionare a litigiilor*

Verificatori 1.6.3

3. Litigiile* nerezolvate, motivele pentru care acestea nu sunt rezolvate si modul in care vor fi rezolvate

a. Registru de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si documentele aferente

Indicator 1.6.4

Operatiunile inceteaza in zone in care litigiile* existente:
1. Au amploare considerabila*
2. Au durata considerabila*
3. Implica un numar semnificativ* de interese

Criteriul 1.7

Organizatia* trebuie* faca public angajamentul sau de a nu oferi si a nu primi mita in bani sau alt forme de coruptie si va respecta legislatia anticoruptie acolo unde exista. Daca nu exista legislatie anticoruptie, Organizatia* trebuie* sa implementeze alte masuri, in raport cu scara* si intensitatea* activitatilor de gestionare si ale riscului* de coruptie. (Nou)

Indicator 1.7.1

Este implementata o strategie care include un angajament de a nu oferi si a nu primi mita de orice fel.

Verificatori 1.7.1

a. Politica privind frauda si coruptia

Indicator 1.7.2

Strategia indeplineste sau chiar depaseste prevederile legale referitoare la anticoruptie.

Verificatori 1.7.2

a. Proceduri interne

Indicator 1.7.3

Strategia este disponibila public* si in mod gratuit.

Verificatori 1.7.3

a. Website
b. Avizier

Indicator 1.7.4

Nu se inregistreaza cazuri de mita, constrangere si alte acte de coruptie.

Verificatori 1.7.4

a. Hotarari definitive ale autoritatilor competente
b. Alte documente juridice relevante

Indicator 1.7.5

In cazul unor acte de coruptie se implementeaza masuri corective.

Verificatori 1.7.5

a. Punere in aplicare a procedurilor interne

Criteriul 1.8

Organizatia* trebuie* sa demonstreze acordul pe termen lung de aderare la Principiile* si Criteriile* FSC in Ocolul silvic*, si la Politicile si Standardele FSC. O declaratie a acestui acord trebuie* sa se afle intr-un document public* disponibil gratuit. (C1.6)

Indicator 1.8.1

O politica scrisa si aprobata de persoana care are autoritatea de a o pune in aplicare, exprima acordul pe termen lung fata de practicile de gestionare a padurii* in conformitate cu Principiile* si Criteriile* FSC si Politicile si Standardele aferente.

Verificatori 1.8.1

a. Politica, semnata de manager

Indicator 1.8.2

Politica este disponibila publicului* in mod gratuit.

Verificatori 1.8.2

a. Website
b. Avizier