Principiul 1: Acordul cu Legislatia

Organizatia* trebuie* sa respecte toate reglementarile si tratatele internationale ratificate la nivel national*, cu legislatia aplicabila*, conventii si intelegeri. (P1 P&C V4)

Criteriul 1.1

 Organizatia* trebuie* sa fie o persoana juridica distincta, cu inregistrare juridica incontestabila, clara, dovedita prin documente, si sa detina autorizatie scrisa eliberata de autoritatea competenta* legala pentru activitati specifice. (C1.1 V4)

Indicator 1.1.1

Inregistrarea juridica* pentru desfasurarea tuturor activitatilor din domeniul certificatului este dovedita prin documente valabile in conditii legale.

Verificatori 1.1.1

a. Autorizatia de functionare dpdvd admin.silv/certificat constatator
b. Autorizatie de mediu in cazurile prevazute in lege
c. Certificate de mentiuni asupra modif. de suprafata si aviz suplimentar (dupa caz)
d. Certificate inregistrare Fiscala (CIF)
e. Certificate inregistrare la Registrul Comertului; (In cazul ocoalelor fara personalit juridica-statutul si actul constitutiv legalizate la Notariat )
f. Certificat de inregristare In Registrul National al Administratorilor de Paduri si Ocoalelor Silvice

Criteriul 1.2

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca statutul legal* al unitatii de management* (Ocolul Silvic / Directie Silvica), respectiv proprietatea* si drepturile de folosinta*, precum si limitele, sunt clar stabilite. (C2.1 V4)

Indicator 1.2.1

Proprietatea pentru suprafetele incluse in cuprinsul certificatului este dovedita prin documente legale valabile. Nota 1: suprafetele necertificate aflate in litigiu nu vor fi incluse in certificat. Nota 2: in cazul suprafetelor deja certificate, odata cu suspendarea serviciilor silvice/administrarii, suprafetele in cauza se vor exclude din certificat.

Verificatori 1.2.1

a. Procese verbale de punere in posesie sau titluri de proprietate
b. Contract de vanzare-cumparare
c. Decizia prefectului pt.pas. Impad sau extras din Reg. agricol
d. Hotarare a CL pt. pasunile trecute in FF prin impaduriri
e. Amenajamente silvice inclusiv Anexa E, dupa caz planul de amenajare aprobat in Conferinta a II-a
f. Registrul de sesizari si reclamatii
g. Consultari cu factori interesati

Indicator 1.2.2

Dreptul* legal* de a gestiona si utiliza resursele cuprinse in domeniul certificatului este dovedit prin documente emise in conformitate cu prevederile legale

Verificatori 1.2.2

a. Contract de administrare sau prestari servicii
b. HCL pentru Regii Puplice Locale
c. HG pentru RNP ROMSILVA
d. Hotararea Adunarii Generale pentru composesorate si asociatii de proprietari (act constitutiv si statut dupa caz)

Indicator 1.2.3

Limitele tuturor Unitatilor de Management* din domeniul certificatului sunt clar marcate sau sustinute prin documente si clar reprezentate pe harti.

Verificatori 1.2.3

a. Vizite in teren pentru verificarea materializarii limitelor
b. Hartile aferente amenajamentelor silvice si/sau alte harti rezultate in urma masuratorilor

Criteriul 1.3

Organizatia* trebuie* sa aiba dreptul legal de a opera in cadrul unitatii de management*, in conformitate cu statutul legal al Organizatiei* si al unitatii de management*, si trebuie* sa respecte obligatiile legale aferente impuse de legile si reglementarile locale si nationale si de cerintele administrative. Drepturile legale* trebuie sa asigure recoltarea produselor si/sau furnizarea serviciilor ecosistemice* din interiorul unitatii de management*. Organizatia* trebuie* sa achite taxele prevazute de lege pentru aceste depturi si obligatii. (C1.1, 1.2, 1.3 V4)

Indicator 1.3.1

Toate activitatile desfasurate in Unitatea de Management*, inclusiv recoltarea produselor si/sau furnizarea serviciilor ecosistemice*, se defasoara in conformitate cu:

Verificatori 1.3.1

1. Legile si reglementarile aplicable* precum si cerintele administrative

a. Interviu cu personalul
b. Fisele postului
c. Registrul unic de control si documentele aferente (PV control, PV constatare etc.)
d. Registrul de sesizari reclamatii si documente aferente

Indicator 1.3.2

Plata tuturor obligatiilor aplicabile prevazute de lege cu privire la managementul forestier* este facuta conform prevederilor legale

Verificatori 1.3.2

a. Evidente ale controalelor autoritatilor competente (eg: acte de control, procese verbale)
b. Acte justificative contabile*
c. Interviuri cu personalul organizatiei si cu factorii interesati

Indicator 1.3.3

Activitatile din planul de management* sunt concepute in conformitate cu toate legile* aplicabile. 

Verificatori 1.3.3

a. Amenajamentul silvic aprobat prin OM sau avizat de autoritatile competente la nivelul stadiului de elaborare
b. Proceduri interne/proceduri operationale
c. Avize/acorduri, autorizatii
d. Documente financiar-contabile.

Criteriul 1.4

Organizatia* trebuie* sa elaboreze si sa implementeze masuri si/sau trebuie* sa angajeze entitati legale pentru protectia sistematica a Unitatii de Management* contra utilizarii neautorizate sau ilegale a resurselor, instalarii si a altor activitati ilegale. (C1.5 V4)

Indicator 1.4.1

Se implementeaza masuri pentru a asigura protectia* contra recoltarii neautorizate sau ilegale, braconaj, pescuitului ilegal, capcanelor, colectarii ilegale, constructiilor ilegale si a altor activitati neautorizate.

Verificatori 1.4.1

a. Fisa postului
b. Plan de paza
c. Regulamentul de paza/proceduri interne
d. Grafic de control, inregistrari ale actiunilor
e. Vizite in teren
f. Proceduri DDS (unde este cazul)
g. Manual de proceduri interne
h. Rapoarte de sesizare

Indicator 1.4.2

In cazul in care asigurarea protectiei* nu este responsabilitatea organelor de reglementare directa a Organizatiei se implementaza un sistem de colaborare cu organizatiile legal responsabile, pentru a identifica, raporta, controla si descuraja activitatile neautorizate sau ilegale. 

Verificatori 1.4.2

a. Protocoale de colaborare cu autoritatile competente, organizatii legal responsabile (gestionari, prestatori de servicii etc.)
b. Contracte prestari servicii,
c. Inregistrari ale actiunilor comune
d. Fisa postului pt personalul forestier si/sau proceduri interne
e. Rapoarte de sesizare

Indicator 1.4.3

Daca se descopera activitati ilegale sau neautorizate, se aplica masuri pentru combaterea acestora. 

Verificatori 1.4.3

a. Raport de constatare
b. PV contraventii si infractiune
c. Inregistrari ale sesizarilor catre autoritatile competente care pot fi dovedite
d. Evidenta masurilor organizatorice si administrative (e.g. redimensionarea cantoanelor, frecventa controalelor – de paza, controale mixte, evidenta masurilor DDS, sanctiuni disciplinare, imputatii etc.)

Criteriul 1.5

Organizatia* trebuie* sa respecte legile* nationale aplicable, legile locale, conventiile internationale ratificate si codurile obligatorii de practica* referitoare la transportul si comercializarea produselor silvice in interiorul si din cadrul Unitatii de Management*, si/sau pana la punctul primei vanzari. (C1.1, 1.3)

Indicator 1.5.1

Se demonstreaza ca sunt respectate legile* nationale aplicabile, legile locale, conventiile internationale ratificate si codurile obligatorii de practica* referitoare la transportul si comercializarea produselor forestiere pana la punctul primei vanzari.

Verificatori 1.5.1

a. Facturi si/sau avize de insotire a materialului lemnos
b. Vizite pe teren - verificari prin sondaj (volume, sortimente, elemente de trasabilitate)
c. Raportari sisteme de trasabilitate (eg. Wood-tracking, SUMAL)
d. APV
e. Registru de intrari iesiri in depozit (dupa caz)
f. Contacte de vanzare / cumparare

Indicator 1.5.2

Se demonstreaza respectarea prevederilor CITES, inclusiv prin detinerea de certificate pentru recoltarea si comercializarea speciilor CITES.

Verificatori 1.5.2

a. Certificat CITES* (daca este cazul)

Criteriul 1.6

Organizatia* trebuie* sa identifice, previna si solutioneze litigiile* provenite din probleme de drept statutar sau cutumiar*, care pot fi solutionate in timp util*, in afara instantei, printr-un angajament* incheiat cu factorii interesati*. (C2.3 V4)

Indicator 1.6.1

Exista un proces* de solutionare a litigiilor disponibil public*, elaborat prin implicarea* prin mijloace adecvate a factorilor afectati*.

Verificatori 1.6.1

a. Proceduri interne
b. Proceduri legale
c. Dovezi consultare factori afectati si interesati

Indicator 1.6.2

Disputele care pot fi solutionate in afara instantei sunt rezolvate sau in curs de rezolvare conform procedurilor legale si/sau procedurilor interne ale organizatiei".

Verificatori 1.6.2

a. Hotarari de mediere sau acorduri intre parti
b. Proces verbal
c. Corespondenta pe acest subiect

Indicator 1.6.3

Documentatiile la zi ale disputelor legate de probleme de legi aplicabile* sau drept cutumiar*, sunt pastrate si cuprind:
1. Masurile luate pentru a rezolva disputele*
2. Rezultatele tuturor proceselor de solutionare a disputelor*

Verificatori 1.6.3

3. Disputele* nerezolvate, motivele pentru care acestea nu sunt rezolvate si modul in care vor fi rezolvate

a. Registru de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si documentele aferente

Indicator 1.6.4

In cazul in care disputa se rezolva in instanta, se vor respecta deciziile judecatoresti privitoare la incetarea operatiunilor forestiere.

Verificatori 1.6.4

a. Evidente ale deciziilor judecatoresti

Criteriul 1.7

Organizatia* trebuie* faca public angajamentul sau de a nu oferi si a nu primi mita in bani sau alt forme de coruptie si va respecta legislatia anticoruptie acolo unde exista. Daca nu exista legislatie anticoruptie, Organizatia* trebuie* sa implementeze alte masuri, in raport cu scara* si intensitatea* activitatilor de gestionare si ale riscului* de coruptie. (Nou)

Indicator 1.7.1

Este elaborata si implementata o politica anticoruptie care include un angajament de a nu oferi si a nu primi mita de orice fel.

Verificatori 1.7.1

a. Politica privind frauda si coruptia

Indicator 1.7.2

Politica indeplineste cel putin prevederile legale referitoare la anticoruptie.

Verificatori 1.7.2

a. Proceduri interne

Indicator 1.7.3

Politica anticoruptie este asumata si cunoscuta de angajatii Organizatiei*.

Verificatori 1.7.3

a. Interviuri cu personalul
b. Evidente privind instruirile/informarile (PV, proceduri interne)

Indicator 1.7.4

Politica este disponibila public* si in mod gratuit.

Verificatori 1.7.4

a. Website
b. Avizier
c. La cerere

Indicator 1.7.5

In cazul in care se inregistreaza cazuri de mita sau alte acte de coruptie, se implementeaza masuri corective.

Verificatori 1.7.5

a. Punere in aplicare a procedurilor interne
b. Hotarari definitive si alte documente juridice relevante

Criteriul 1.8

Organizatia* trebuie* sa demonstreze acordul pe termen lung de aderare la Principiile* si Criteriile* FSC in Ocolul silvic*, si la Politicile si Standardele FSC. O declaratie a acestui acord trebuie* sa se afle intr-un document public* disponibil gratuit. (C1.6)

Indicator 1.8.1

O politica scrisa si aprobata de persoana din conducerea superioara care are autoritatea de a o pune in aplicare, exprima acordul pe termen lung fata de practicile de gestionare a padurii* in conformitate cu Principiile* si Criteriile* FSC si Politicile si Standardele aferente. Politica scrisa /declaratia va contine in mod obligatoriu precizari referitoare la politica anticoruptie a organizatiei si va fi adusa la cunostinta tuturor angajatilor.

Verificatori 1.8.1

a. Politica semnata de persoana din conducerea superioara care are autoritatea de a o pune in aplicare

Indicator 1.8.2

Politica este disponibila publicului* in mod gratuit.

Verificatori 1.8.2

a. Website
b. Avizier
c. La cerere