Principiul 6: Impactul si Valorile* de Mediu

Organizatia* trebuie* sa mentina, sa conserve si/sau sa refaca serviciile ecosistemice* si valorile ecosistemice* din unitatea de management* si trebuie* sa evite, sa repare sau sa reduca impactul negativ asupra mediului. (P6, V4)

Criteriul 6.1 (Nou)

Organizatia* trebuie* sa evalueze valorile de mediu* din unitatea de management* si cele din afara acesteia care pot fi afectate de catre activitatile de management. Aceasta evaluare trebuie* sa fie facuta la un nivel de detaliu, la o scara si cu o frecventa proportionale cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management si este suficienta pentru a putea decide masurile necesare de conservare* si pentru a detecta si monitoriza posibile efecte negative ale acestor activitati.

Indicator 6.1.1

Este utilizata cea mai buna informatie disponibila* pentru identificarea valorilor de mediu* din cadrul unitatii de management* si din afara acesteia (in cazurile in care aceste valori pot fi afectate de activitatile de management) la un nivel de detaliu proportional cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management.

Verificatori 6.1.1

a. Evidenta valorilor de mediu identificate si modalitatea de identificare (procedura)
Nota1 . Exemple de documentatie relevanta:
a. Amenajamentul silvic
b. Raportul anual de evaluare a starii mediului (elaborate de APM)
c. Studii de mediu (exemple: Memoriu tehnic OM 19/2010; Studiu de evaluare adecvata; Raport de mediu; Raport impact mediu; Bilant de mediu)
d. Planuri de management (ex: pentru arii protejate, pentru bazine hidrografice)
Nota 2. Categorii de valori de mediu care trebuiesc evaluate:
a. Diversitatea biologica
b. Resurse de apa
c. Soluri
d. Atmosfera

Criteriul 6.2 (6.1 revizuit)

Inainte de inceperea activitatilor, Organizatia* trebuie* sa identifice si sa
evalueze scara, intensitatea si riscul* efectelor potentiale ale activitatilor de management asupra valorilor de mediu* identificate. (C6.1 V4)

Indicator 6.2.1

O evaluare a impactului de mediu* indentifica efectele potentiale prezente si viitoare ale activitatilor de management asupra valorilor de mediu* de la nivel de arboret la nivel de peisaj.

1. In cazul in care legislatia solicita efectuarea unei evaluari de empact de mediu aceasta se face in conformitate cu cerintele legii
2. Acolo unde legea nu specifica necesitatea efectuarii unei evaluari de impact de mediu, Organizatia evalueaza impactul operatiunilor asupra valorilor de mediu identificate, conform cerintelor standardului

Verificatori 6.2.1

a. Amenajamentul silvic aprobat prin OM sau avizat/in curs de avizare de autoritatile de mediu si silvicultura la nivelul stadiului de elaborare
b. Procedura si documente aferente
c. Documentația de avizare de la autoritatea de mediu (dupa caz)

Criteriul 6.3 (6.1 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa identifice si sa implementeze actiuni efective de
prevenire a impactului negativ al activitatilor de management asupra valorilor de mediu* si sa reduca si sa repare efectele produse proportional cu scara, intensitatea si riscul* acestor efecte.(C6.1 V4)

Indicator 6.3.1

Sunt identificate, planificate si implementate activitati de management astfel incat sa previna efectele negative si sa protejeze valorile de mediu*. Exista o procedura care cuprinde masurile si responsabilitatile de prevenire a efectelor negative asupra mediului

Verificatori 6.3.1

a. Vizite in teren
b. Proceduri scrise si anexe proceduri

Indicator 6.3.2

Procedura este cunoscuta de angajati si contractori.

Verificatori 6.3.2

a. Dovezi ale instruirilor b. Interviuri

Indicator 6.3.3

Sunt implementate măsuri de prevenire a efectelor negative asupra valorilor de mediu.

Verificatori 6.3.3

a. Vizite pe teren

Indicator 6.3.4

Acolo unde se produc efecte negative asupra valorilor de mediu*, sunt adoptate masuri pentru a preveni degradarea in continuare, iar efectele negative sunt reduse* i/sau remediate*.

Verificatori 6.3.4

a. Vizite pe teren
b. Interviu cu managerul si factori interesati

Indicator 6.3.5

Exista proceduri de evaluare si monitorizare a efectelor impactului negativ care permit comparatia in timp.

Verificatori 6.3.5

a. Inregistrari, proceduri scrise si anexe (monitorizare si masuri suplimentare)

Criteriul 6.4

Organizatia* trebuie* sa protejeze speciile rare* si amenintate* si habitatele acestora* in Unitatea de Management* prin zone de conservare*, zone de protectie*, conectivitate* si/sau (acolo unde este cazul) alte masuri directe necesare pentru viabilitatea si supravietuirea acestora. Aceste masuri trebuie* sa fie proportionale cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management si cu statutul de conservare si cerintele ecologice ale speciilor rare si amenintate*. Organizatia* trebuie* sa ia in considerare arealul geografic si cerintele ecologice ale speciilor rare si amenintate dincolo de limitele Unitatii de management*, cand decide masurile ce vor fi luate in interiorul Unitatii de management*. (C6.2 V4)

Indicator 6.4.1

Cea mai buna informatie disponibila* este utilizata pentru a identifica speciile rare si amenintate* si habitatele* acestora, inclusiv speciile CITES (acolo unde e cazul) si cele incluse la nivel national, regional sau local in liste de specii rare sau amenintate* care sunt prezente sau pot fi prezente in Unitatea de management* si in zona adiacenta acesteia.

1. Exista o documentatie a speciilor RA existente in raza unitatii de management
2. In functie de amploarea si intensitatea activitatior de management forestier, procesul de identificare a speciilor RA se face cu consultarea factorilor interesati relevanti si implicarea specialistilor cu expertiza in domeniu

Verificatori 6.4.1

a. Registrul elementelor de biodiversitate
b. Consultare publica
c. Plan de Management Integrat (PMI)
d. Plan de management arii protejate
e. Amenajament silvic (Cap. Valorificarea superioara a altor produse)
f. Lista OUG 57, CITES, Anexa B la prezentul standard
g. Plan de management fond cinegetic
h. Ghid propriu cu specii al unitatii de management

Indicator 6.4.2

Impactul potential al activitatilor de management asupra speciilor rare si amenintate* si asupra starii lor de conservare* si a habitatelor acestora este identificat si activitatile de management sunt adaptate pentru a evita efectele negative.

1. Exista proceduri de identificare a impactului potential asupra speciilor RA
2. In functie de amploarea si intensitatea activitatilor de management, identificarea impactului potential asupra speciilor RA a inclus consultarea factorilor interesati relevanti si implicarea specialistilor
3. Acolo unde s-au identificat un potential impact, se stabilesc masuri de prevenire a impactului
4. Exista evidente ca masurile de prevenire sunt implementate iar activitatile de management modificate acolo unde este cazul

Verificatori 6.4.2

a. Studii (de impact asupra mediului-daca este cazul)
b. Plan de management arie protejata
c. Plan de management al unitatii de management
d. Proceduri si anexe
e. Consultari factori interesati

Indicator 6.4.3

Speciile rare si amenintate* si habitatele* acestora sunt protejate inclusiv prin desemnarea de zone de conservare*, zone de protectie*, zone de conectivitate* si in alte moduri necesare pentru supravietuirea si viabilitatea acestor specii, cum sunt programele de refacere a populatiilor acestor specii. 

1. Exista proceduri de desemnare a zonelor de conservare/protectie si a zonelor de conectivitate
2. Aceste zone sunt referentiate pe harti
3. Acolo unde informatia este disponibila, Zonele de conservare / conectivitate sunt relationate cu suprafete cu rol asemanator consituite pe terenurile adiacente unitatii de management
4. Exista evidente ca masurile de prevenire sunt implementate iar activitatile de management modificate acolo unde este cazul.

Verificatori 6.4.3

a. Proceduri si anexe
b. Harta
c. Verificari pe teren

Indicator 6.4.4

Recoltarea speciilor rare sau amenintate* se face conform prevederilor legale.

Verificatori 6.4.4

a. Documentatie specifica de recoltare
b. Interviuri cu autoritati de reglementare si control

Criteriul 6.5 (6.4 si 10.5 revizuite)

Organizatia* trebuie* sa identifice si sa protejeze esantione reprezentative a ecoisistemelor naturale* si sau sa le readuca in stare mai apropiata de cea naturala*. Unde nu exista astfel de esantioane reprezentative, Organizatia* trebuie* sa readuca intr-o stare mai apropiata de cea naturala* o parte a Unitatii de Management*. Marimea suprafatei si masurile luate pentru protejarea sau restaurarea acesteia trebuie* sa fie proportionale cu statutul de conservare* si valoarea ecosistemelor* la nivel de peisaj* si cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management. (C6.4 si 10.5 V4)

Indicator 6.5.1

Informatiile disponibile sunt utilizate pentru identificarea ecosistemelor native* care exista sau ar exista in conditii naturale* in Unitatea de Management*.

Identificarea zonelor reprezentative va tine cont de urmatoarele criterii de selectie si de prioritatea lor:

  • Habitate naturale cu valoare conservativa foarte mare (aninisuri, tinoave, raristi, jnepenisuri etc) (VRC 3)
  • Ecosisteme forestiere cu structuri primare (suprafete virgine si cvasivirgine) (VRC 3)
  • Suprafete deja incluse in reteaua de arii protejate de interes national/european
  • Mostre ale ecosistemelor forestiere reprezentative aflate in stare favorabila de conservare
  • Trupuri compacte de padure care sa isi asigure capacitatea de autoreglare. Acolo unde exista posibilitatea, suprafata minima a acestor trupuri va fi 10 ha.

Verificatori 6.5.1

a. Amenajament silvic si Anexa C1 - Grupe de tipuri de padure si C2 – Nivelul zonelor reprezentative
b. Planuri de management arii protejate (dupa caz)

Indicator 6.5.2

Acolo unde exista, zonele reprezentative* ale ecosistemelor native* (Anexa C1) sunt identificate, desemnate si conservate. Desemnarea se realizeaza respectand prioritatea si criterile de selectie enuntate la 6.5.1.

Verificatori 6.5.2

a. Amenajamente silvice si Anexa C1 – Grupe de tipuri de padure si C2 – Nivelul zonelor reprezentative, la prezentul standard

Indicator 6.5.3

Daca nu exista zone reprezentative*, sau daca cele existente nu reprezinta adecvat ecosistemele native sau sunt insuficiente, o parte a Unitatii de management* va fi readusa la o stare mai apropiata de cea naturala.

1. suprafetele care urmeaza a fi aduse la o stare mai apropiata de cea naturala sunt stabilite si marcate pe harti
2. exista evidente privind planificarea si implementarea proceselor de readucere a suprafetelor la o stare mai apropiata de cea naturala

Verificatori 6.5.3

a. Amenajament silvic (arborete slab productive si provizorii, arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi, starea sanitara a padurii, compozitia tel, compozitia actuala, masuri propuse)
b. Interviu
c. Vizita in teren

Indicator 6.5.4

Suprafata zonelor reprezentative* si/sau refacute* este proportionala cu statutul de conservare* si valoarea ecosistemelor* la nivel de peisaj si cu ponderea la nivel de unitate de management.

Verificatori 6.5.4

a. Amenajament silvic
b. Harta zonelor desemnate
c. Consultari publice
d. Ecosistemele naturale conservate sa se regaseasca procentual cu situatia generala a unitatii de management.

Indicator 6.5.5

Zonele reprezentative* in combinatie cu alte componente ale retelei de zone de conservare* acopera cel putin 10% din Unitatea de Management in vederea conservarii biodiversitatii. Suprafetele cuprinse in 10% sunt materializate pe harti.

Nota: In cadrul certificarii de grup si multisite, procentul de 10% se va considera la nivel de certificat.

Verificatori 6.5.5

a. Harta
b. Inventarul u.a-uri

Criteriul 6.6 (6.2 si 6.3 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa mentina efectiv existenta continua a speciilor si
genotipurilor* native care exista in mod natural si sa previna pierderea diversitatii biologice*, in special datorita managementului habitatelor* in unitatea de management*. Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca sunt aplicate masuri efective de management si control in ceea ce priveste vanatoarea, pescuitul, culesul si capturarea. (C6.2 si C6.3 V4)

Indicator 6.6.1

În ecosistemele native* activitatile de management mentin, imbunatatesc sau refac* trasaturile de habitat* caracteristice acestora pentru a sustine diversitatea speciilor care apar in mod natural si diversitatea genetica a acestora.

Verificatori 6.6.1

a. Amenajamentul silvic
b. Evidența aplicării amenajamentului
c. Controlul anual al regenerărilor
d. Programul anual de regenerare a pădurilor

Indicator 6.6.2

Activitatile de management mentin habitatele marginale*.

Indicator 6.6.3

Sunt implementate masuri efective conform atribuțiilor legale pentru gestionarea si controlul activitatilor de vanatoare, pescuit, capturare si recoltare astfel incat sa fie mentinute speciile care apar in mod natural, diversitatea si distributia lor naturala.

Verificatori 6.6.3

a. Fisa postului pentru personalul de paza
b. Interviuri cu autoritatile

Criteriul 6.7 (6.5 si 10.2 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa protejeze sau sa refaca apele curgatoare sau
statatoare naturale, zonele ripariene* si conectivitatea* lor. Organizatia* trebuie* sa evite efectele negative asupra cantitatii si calitatii apei si sa reduca si sa repare efectele produse. (C6.5 V4)

Indicator 6.7.1

Sunt constituite zone tampon in lungul cursurilor de apa permanente in vederea pastrarii conditiilor de habitat specifice.

Indicator 6.7.2

Traversarea cursurilor de apa permanente se face prin locuri clar stabilite, marcate pe teren si pe harti.

Indicator 6.7.3

Acolo unde este posibil, traversarea se face prin amplasarea de podete sau tuburi.

Indicator 6.7.4

Cursurile de apa nu sunt barate de catre Organizatie* cu exceptia cazurilor autorizate de catre autoritatile competente.

Indicator 6.7.5

Drumurile si caile de scos-apropiat nu se amplaseaza in cursurile de apa acolo unde pot fi gasite solutii alternative tehnice viabile.

Indicator 6.7.6

Nu se utilizeaza substante chimice la o distanta mai mica de 10 m de cursurile de apa si 20 m de lacuri, iazuri, captari de apa.

Indicator 6.7.7

Nu se constata situatii de malire a apelor.

Indicator 6.7.8

Zonele umede identificate ca habitate marginale nu se vor drena.

Verificatori 6.7.8

a. Harta amenajistica
b. Schita parchetului
c. Interviuri cu personalul
d. Vizite pe teren

Indicator 6.7.9

Acolo unde cursurile de apa permanente, apele statatoare, zonele ripariene* si conectivitatea* acestora, cantitatea si calitatea apei au fost afectate datorita activitatilor din prezent desfasurate de catre Organizatie*, administratorii anteriori sau de contractori pe uscat sau in apa, sunt implementate actiuni de refacere*.

Verificatori 6.7.9

a. Proceduri interne
b. Vizita pe teren
c. Interviuri

Criteriul 6.8 (10.2 si 10.3 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa gospodareasca peisajul* din unitatea de management* pentru a mentine si/sau reface un mozaic variat de specii, dimensiuni*, varste, dimensiuni spatiale si cicluri de regenerare potrivite cu valorile* peisajului caracteristice regiunii si pentru cresterea rezilientei de mediu si economice. (C10.2 V4)

Indicator 6.8.1

Un mozaic variat de specii, dimensiuni, varste, dimensiuni* spatiale si cicluri de regenerare este mentinut corespunzator peisajului*.

Verificatori 6.8.1

a. Amenajamentul silvic ( obiective sociale economice si ecologice, distributia pe clase de varsta)
b. Harta arboretelor si harta lucrarilor propuse

Indicator 6.8.2

Acolo unde nu a fost pastrat corespunzator cu peisajul, mozaicul actual de specii, dimensiuni, varste, dimensiuni* spatiale si cicluri de regenerare se iau masuri de refacere.

Verificatori 6.8.2

a. Amenajamentul silvic ( obiective sociale economice si ecologice, distributia pe clase de varsta)
b. Harta arboretelor si harta lucrarilor propuse

Criteriul 6.9 (6.10 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa nu transforme padurile naturale* in plantatii* sau padurile naturale sau plantatiile in terenuri cu alta folosinta exceptie facand cazurile cand conversia:
a) afecteaza o portiune foarte redusa din suprafata Unitatii de management*
b) va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare clare, substantiale, aditionale, sigure si pe termen lung
c) nu dauneaza sau ameninta Valorile Ridicate de Conservare* nici locuri sau resurse necesarepentru mentinerea sau imbunatatirea acestor Valorile Ridicate de Conservare*. (C6.10 V4)

Indicator 6.9.1

Nu au loc conversii ale padurilor naturale* la plantatii* sau terenuri neforestiere* , nici conversii ale plantatiilor* de pe terenuri convertite din paduri naturale in terenuri neforestiere*, cu exceptia cazurilor in care conversia:

1. Afecteaza o suprafata foarte limitata din Unitatea de management*
2. Conversia va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale, sigure si pe termen lung
3. Nu dauneaza sau ameninta Valorile Ridicate de Conservare*, nici locuri sau resurse necesare pentru mentinerea sau imbunatatirea acestor Valori Ridicate de Conservare*

Verificatori 6.9.1

a. Codul silvic si legislatie subsecventa
b. Amenajament silvic
c. Raportari statistice (SILV 1)

Criteriul 6.10 (10.9 revizuit)

Unitatile de management* care contin plantatii instalate in locul unor paduri naturale* dupa Noiembrie 1994 nu pot* fi certificate, cu exceptia cazului in care:

a) Organizatia* poate oferi dovezi suficiente si clare ca nu a fost implicata direct sau indirect in conversie 

b) Conversia a afectat o portiune foarte redusa* din suprafata Unitatii de management* si va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale si pe termen lung. (C10.9 V4)

Indicator 6.10.1

Pe baza celor mai bune informatii disponibile* este precis documentata situatia tuturor conversiilor din anul 1994 pana in prezent.

Verificatori 6.10.1

a. Harta suprafete
b. Istoricul si analiza gospodaririi padurilor din trecut pana in prezent
c. Actele de proprietate

Indicator 6.10.2

Suprafetele de padure naturala* convertite la plantatie* dupa noimebrie 1994 nu sunt certificate, cu exceptia cazului in care:

1. Organizatia* ofera dovezi clare si suficiente pentru a demonstra ca nu a fost direct sau indirect responsabila pentru conversie
2. Conversia va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale si pe termen lung
3. Suprafata totala a plantatiilor* pe terenuri convertite din paduri naturale* incepand cu anul 1994 reprezinta mai putin de 5% dn suprafata totala a Unitatii de management*

NOTA: Pădurile instalate prin plantare pe terenuri degradate (salcâmete și pinete) nu fac obiectul prevederilor acestui criteriu, întrucât în cazul acestor arborete nu este vorba de plantații instalate în locul unor păduri naturale (i.e. nu sunt rezultatul unei conversii a pădurilor naturale la plantații) ci de instalarea pădurii pe un teren degradat (i.e. reconstrucție) pe care speciile caracteristice tipului natural nu mai fac față.

Verificatori 6.10.2

a. Amenajament silvic
b. Istoricul si analiza gospodaririi padurilor din trecut pana in prezent
c. Studii de fezabilitate
d. Acte de proprietate (pot edifica folosinta initiala a terenului)